Tedarikçi Aydınlatma Metni

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Zugo Bilişim SistemleriAnonim Şirketi (“Şirketimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://zugo.com.tr/kvkk-politikasi internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Zugo Bilişim SistemleriAnonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

Tedarikçilerin İşlenen Kişisel Verileri:


Kimlik Bilgileri: Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası,

İletişim Bilgileri: Telefon numarası, Adres ve Diğer iletişim bilgileri,

Müşteri İşlem:Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi,

Finans: Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri,

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:


Kişisel verilerinizi;

 1. Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi,
 2. Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 3. Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması,
 4. Tedarikçi çalışanlarından destek alınması,
 5. Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
 6. Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
 7. Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
 8. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 9. Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 10. İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 11. Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,
 12. Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 13. Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

amaçları(hepsi birlikte “Amaçlar”)kapsamında işleyebilmekteyiz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, Şirketimizin internet siteleri, Şirketimiz ve Şirketimiz bayilerinde kullanılan matbu formlar ve cari hesap, fatura vb. finansal dokümanlar, Şirketimizin yetkili servisleri, Şirketimiz ve iş ortaklarına ait telefon/çağrı merkezleri, Şirketimizin acenteleri, Şirketimize ait tablet ve dijital çözümler, Şirketimiz elektronik posta ile kurumsal sosyal medya hesapları, Şirketimizin mobil uygulamaları, Şirketimizin showroomları vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanacaktır.Bu mecralardan toplanan kişiselverileriniz, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak işlenmektedir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

 1. Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 2. Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 3. Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 1. Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi,
 2. Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması,
 3. Tedarikçi çalışanlarından destek alınması,
 4. Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
 5. Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
 6. Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamındayurt içinde yerleşik iştiraklerimiz, bağlı ortaklıklarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız dahil olmak üzere kanunen yetkili kamukurumları ve/veya kanunen yetkili özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanunve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://zugo.com.tr/assets/documents/Zugo-Veri-Sahibi-Basvuru-Formu.pdf adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Alemdağ Caddesi, No:193/1-1, 34771, Ümraniye/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu zugo@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz.