Kvkk Politikası

ZUGO BİLGİ SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 20. Maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ile kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan bu Politika'nın amacı Kanun düzenlemelerine ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanmasıdır.

İşbu ZUGO BİLGİ SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), ZUGO BİLGİ SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından müşteri, ziyaretçi, tedarikçi ve diğer üçüncü kişilerin başta olmak üzere Şirketimiz çalışanları dışındaki gerçek kişilere ait Kanun kapsamında işlenmesine ilişkin Şirket’in beyan ve açıklamalarını içermektedir.

Şirketimiz, Kişisel Verilerin korunması hakkındaki uygulamalarımız ve yasal düzenlemeler hakkında güncel bilgiler sunmak amacıyla Politikada değişiklikler yapma hakkını saklı tutmaktadır. Politikada yapılan değişikliklerin esaslı değişiklikler olması halinde Veri Sahipleri çeşitli kanallar aracılığıyla bilgilendirilecektir.

İşbu Politika kapsamında kullanılan kavramlara ilişkin tanımlara kişisel verilerin korunması mevzuatı da dikkate alınarak aşağıda yer verilmiştir.

1) Tanımlar

KAVRAMLAR TANIMLAR
Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve Veri Sahipleri tarafından özgür iradeyle açıklanan rıza beyanını ifade etmektedir.

Anonim hâle getirme

Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

İlgili kişi/ Veri sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Özel nitelikli kişisel veri

İfşa edilmeleri, kaybolmaları gibi durumlarda Veri Sahibinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki Kanun kapsamında daha sıkı koruma rejimine tabi tutulmuş olan verileri ifade etmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir Veri Kayıt Sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri kayıt sistemi

Kişisel Verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir.

Veri sorumlusu

Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, Veri Kayıt Sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

2) Veri Gizliliğine İlişkin İlkeler

Kanun’un 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir. Şirketimiz Kişisel Veri İşleme faaliyetleri kapsamında aşağıda açıklanan genel ilkelere uygun şekilde hareket etmektedir.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etme: Şirketimiz, Anayasa başta olmak üzere, KVKK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel verileri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür.

Doğruluk ve güncellik: Şirketimiz, Veri Sahiplerine Kişisel Verilerini güncellemesi için olanak sağlamakta ve verilerin veri tabanlarına doğru bir şekilde aktarımını temin için gerekli önlemleri almaktadır.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme: Şirketimiz, Kişisel Veri İşleme faaliyetlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta ve söz konusu amaçlara ilişkin olarak Veri Sahiplerini aydınlatma metinleri aracılığıyla açık bir şekilde bilgilendirmektedir.

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Şirketimiz tarafından Kişisel Veriler, temin edildikleri sırada Veri Sahibine bildirilen amaç için gerektiği ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.

İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Şirketimiz, kişisel verileri, Kanun ve ilgili ve mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklamaktadır. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben ise veriler, Şirketimiz prosedürleri doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

3) Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, aşağıda yer alan buna ilişkin şartlar uygulanacaktır.

(i) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

(ii) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

(iii) Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(iv) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

(v) Şirketimizin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(vi) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

(vii) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir..

(viii) Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

a. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

b. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.

4) Toplanan Kişisel Verileriniz

Şirketimiz tarafından toplanan Kişisel Verileriniz Şirketimiz ile olan ilişkinin niteliği ve kanuni yükümlülüklere göre değişmektedir.

Toplanan Kişisel Verileriniz şu şekilde sıralanabilecektir:

 • Kimlik Bilgisi: Ad soyad, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, T.C. kimlik no v.b.

 • İletişim Bilgisi: Adres numarası, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no v.b.

 • Özlük verisi : Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları v.b.

 • Hukuki İşlem Bilgisi: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler v.b.

 • Müşteri İşlem Bilgisi: Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi v.b.

 • Fiziksel Mekan Güvenliği: Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları v.b.

 • İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri v.b.

 • Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.

 • Finans: Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri v.b.

 • Mesleki Deneyim: Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri v.b.

 • Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: fotoğraflar, kamera kayıtları, işitsel kayıtlar vb.

 • Özel Nitelikli Kişisel Veri (kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyelik bilgisi, sağlık ile ilgili veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler, biyometrik veri)

 • Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi: Veri Sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve profesyonel, eğitim bilgileri vb..

 • Çalışan Adayı Bilgisi: Özgeçmiş, mülakat notları, kişilik testleri sonuçları vb

 • Referans Bilgisi ve Değerlendirmeleri: Özellikle çalışan adaylarına referans olan kişi ve kurumlara ilişkin bilgiler.

 • İlgi Alanı Bilgisi: Özellikle çalışan ve çalışan adaylarının ilgili alanlarına ilişkin bilgiler.

 • Talep/Şikayet Bilgisi (kişiyle ilişkilendirilen ürün ve hizmetlerimizle ilgili Şirketimize yaptığı talep ve şikayetlerle ilgili toplanan bilgiler ve kayıtlar ile bunların sonuçlarının ilgili iş birimleri tarafından değerlendirildiği raporlara yönelik bilgiler vb.)

 • Sigorta Bilgisi (Özel sağlık sigortası, kasko bilgileri vb.)

 • Araç Plaka ve Ruhsat Bilgileri (Ziyaretçiler, müşteriler, tedarikçiler ve diğer üçüncü kişilere ait plaka ve ruhsat bilgileri vb.)

 • Askerlik Durum Bilgisi

 • Sosyal Medya Hesap Bilgisi

Sayılan Kişisel Veri tipleri işlenen tüm verilerinizi kapsamamakta olup Şirketimiz tarafından sayılan verilere benzer tipte Kişisel Veriler işlenebilmektedir.

5) Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Elde edilen Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartlarıyla uyumlu olarak ve aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenebilmektedir:

Ana Amaçlar Alt Amaçlar
Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • Sözleşmelerin kurulması, ifası ve müşterilerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi

 • Dışarıdan hizmet/danışmanlık vb. alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası

 • Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası

 • Sözleşmelerin kurulması, ifası ve müşterilerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi

 • Kriz ve acil durum yönetimine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası

 • Şirketin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası

Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası
 • Müşterilerin kullanım alışkanlıklarını, eğilimlerini analiz ederek marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların ve marka yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 • Müşterilere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası

 • Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası

 • Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi

 • Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası
 • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası

 • Müşterilerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

 • Satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibiv

Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi

 • Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası

 • Araç kullanıcılarına yönelik operasyonların planlanması ve icrası ile araç kiralama sözleşmelerinin kurulması ve ifasına yönelik faaliyetlerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesi

 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 • Şirket dışı eğitim/ burs verme/ destek verme gibi faaliyetlerin planlanması ve icrası

 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası

Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
 • İş Sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

 • Şirket faaliyetlerinin şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası

 • Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası

 • Şirket ve yerleşkelerinin ve şirketin ilişki içerisinde olduğu tarafların fiziki ve/veya elektronik ortamlarının güvenliğinin temini

 • Organizasyon ve etkinliklere katılan kişilerin kayıtlarının tutulması

 • Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası

 • Şirkete giriş-çıkış yapan her türlü ziyaretçiye ilişkin operasyon ve çalışmaların hukuka uygun şekilde planlanması ve icrası

6) Kişisel Verilerin Saklanması

Şirketimiz, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürece konu olan verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak tespit yapmaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Veri İşleme faaliyetine ilişkin yasal yükümlülükler ile zamanaşımı süreleri söz konusuysa mutlaka dikkate alınmaktadır. Kişisel Veri İşleme amacının ortadan kalkması halinde ise, Kişisel Verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu konuya ilişkin detaylı bilgileri https://zugo.com.tr/kvkk-imha-politikasi adresinde bulunan KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI’ndan edinebilirsiniz.

7) Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel Verileriniz, yukarıdaki amaçlar dahilinde, aşağıdaki tablo uyarınca 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel Verilerinizin paylaşıldığı bu durumlarda Şirketimiz, verilerin paylaşıldığı tarafın bu Politikada yer alan kurallara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işleme ve aktarım faaliyetinde bulunması için gerekli önlemleri almaktadır.

Kişisel Verileriniz, Şirketimizin hisse satışı gibi yollarla kısmen veya tamamen el değiştirmesi veya birleşme, bölünme veya tür değiştirmeye konu olması halinde de aktarıma konu olabilecektir. Bu kapsamda Kişisel Verilerinizin aktarılması halinde, verilerin aktarıldığı tarafın da bu Politikada yer alan işleme ve aktarım kurallarına uygun hareket etmesi için gerekli adımlar atılacaktır.

Kişisel Verilerinizin yurt dışına aktarımı ise ancak;

 • Açık Rızanızın bulunması, veya

 • Kanun’da belirtilen diğer veri işleme şartlarından bir veya birkaçının karşılandığı hallerde;

  • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması veya

  • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda Şirketimizin ilgili yabancı ülkedeki Veri Sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması koşulu ile, gerçekleştirilebilecektir.

  VERİ AKTARIM TARAFLARI TANIM-KAPSAM AMAÇ
  İş Ortağı

  Şirketimizin ticari, hukuki ve idari faaliyetleri sırasında işbirliği yaptığı taraflar anlamına gelmektedir.

  İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini sağlanması amacıyla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.

  İştirak

  Şirketimizde çoğunluk paya sahip olan pay sahiplerinin, çoğunluk payına sahip olduğu diğer taraflar anlamına gelmektedir.

  Ticari süreçlerin gerçekleştirilmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve veri güvenliğin temin edilmesi amaçları ile sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.

  Bağlı Ortaklık

  Şirketimizin doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 50'sinden fazlasına veya aynı oranda oy hakkına ya da yönetim çoğunluğu seçme hakkına sahip olduğu taraflar anlamına gelmektedir.

  Ticari süreçlerin gerçekleştirilmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve veri güvenliğin temin edilmesi amaçları ile sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.

  Tedarikçi

  Şirketimiz faaliyetleri esnasında ihtiyaç duyulan konularda ürün ve/veya hizmet tedariki sağlayan taraflar anlamına gelmektedir.

  Şirketimiz faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan ürün ve/veya hizmetlerin tedarik edilebilmesi amacıyla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.

  Kanunen Yetkili Kamu Kurumu

  Yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca bilgi ve belge talep etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları anlamına gelmektedir.

  Yetkili kamu kurumları tarafından yönlendirilen taleplerin karşılanması amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı yapılmaktadır.

  Kanunen Yetkili Özel Kişiler

  Yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca bilgi ve belge talep etmeye yetkili özel hukuk kişileri anlamına gelmektedir.

  Yetkili özel kişiler tarafından yönlendirilen taleplerin karşılanması amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı yapılmaktadır.

  8) Veri Güvenliği

  Şirketimiz, Kişisel Verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasten silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu konuya ilişkin detaylı bilgileri KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI’ndan edinebilirsiniz.

  9) Veri Sahiplerinin hakları

  Kanun’un 11. maddesine göre Veri Sahipleri, Veri Sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahiptir:

  • Kendisi ile ilgili Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.

  • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.

  • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.

  • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.

  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

  • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

  • Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

  • İlgili Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

  • Kişisel Veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

  • Kişisel Veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

  hallerinde verilere yönelik olarak zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

  10) Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

  Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://zugo.com.tr/assets/documents/Zugo-Veri-Sahibi-Basvuru-Formu.pdf adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Alemdağ Caddesi, No:193/1-1, 34771, Ümraniye/İstanbul şirket adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu zugo@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz.

  Sizin adınıza üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için, bu üçüncü kişiye noterlikçe düzenlenmiş özel vekaletname vermiş olmanız gerekmektedir.

  Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin Veri Sahibi olup olmadığını tespit etmek adına İlgili Kişiden bilgi talep edebilecek, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, Veri Sahibine başvurusu ile ilgili sorular yöneltebilecektir.